• Καλούπι χύτευσης τηλ0086-750-5616188
  • 13392089688+86 13392089688
  • sales@zhongmei-tech.comsales@zhongmei-tech.com
nbanner
Company News
 

Customized foundry products high precision die-casting steering wheel for automotive,less welding points more durable

    Date: 2021-12-21 Author:admin  

Die casting is a metal casting process whose main function is to inject molten metal liquid into the mold, and then use the pressure of the mold to shape the metal. The Customized foundry products high precision die-casting steering wheel for automotive also uses this technical condition to inject the metal liquid for manufacturing the steering wheel into the mold to form the steering wheel in one piece.

OEM products mean that the product is processed by a third party during the production process, and the client provides the processing party with the samples after the product is formed, as well as the raw materials that need to be used in the production process, and will Limit the parameters of the entire product. The main advantages of completing the assembly line manufacturing of related products within the specified parameter range are fast speed, high precision, and the ability to complete the production of the product within the specified time range.

 

high precision die-casting steering wheel for automotive

At the same time, the use of molds can accurately control the accuracy of the product, and ensure that the product meets the requirements during the process of OEM completion. Most of the liquid metal used to make the steering wheel is magnesium alloy, because the density of magnesium alloy is small, and the weight of the product can be guaranteed to be lighter in the case of the same volume. Moreover, it has good elasticity, can withstand a certain impact load, and is more durable than aluminum alloy products. Therefore, whether it is the automobile manufacturing industry, the aviation industry or other industries, the utilization rate of magnesium alloys is constantly increasing.

And this one-piece product has a big advantage in that there are fewer welding points. In the previous process, the more welding points, the more problems will occur in the later stage. These welded parts are the main reasons for the failure. The high-precision die-casting automobile steering wheel of this customized OEM product successfully solved the welding problem by using advanced technology, and also increased the service life of the product, thereby creating more high-quality products in the automobile manufacturing industry.

Τελευταία νέα
“Aluminum Prototype: A Promising Solution for Innovative Product Development”
“Aluminum Prototype: A Promising Solution for Innovat…
Aluminum Prototype: A Promising Solution for Innovative Product DevelopmentIn today\'s rapidly evolving market, innovative product development is crucial for businesses to stay competitive. One of the key challenges in this process is the need for quick and cost-effective prototyping. Traditional prototyping methods often involve complex and expensive processes, which can...
China Precision CNC Machining: Taking Manufacturing to the Next Level
China Precision CNC Machining: Taking Manufacturing to the …
Precision CNC machining, also known as computer numerical control machining, is a cutting-edge technology that has revolutionized the manufacturing industry. With its ability to produce highly accurate and complex parts, it has taken manufacturing to the next level. In this article, we will explore the benefits and applications of precision...
Precision CNC Machining Services
Precision CNC Machining Services
Precision CNC machining services are essential for many industries that require high-quality, precise, and accurate parts. CNC machining is a manufacturing process that utilizes computer-controlled machines to create precise parts from a variety of materials. These machines are capable of producing intricate designs and shapes that would be difficult, if...
CNC Machining Service: Precision Engineering for Your Manufacturing Needs
CNC Machining Service: Precision Engineering for Your Manuf…
In today's manufacturing industry, precision is everything. With the demand for high-quality products that offer reliability, durability and accuracy, it's no wonder that CNC (Computer Numerical Control) machining has become an essential part of the industry. CNC machining is a process that utilizes computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM)...
High-Quality Aluminum Casting Parts: Precision Crafted for Superior Performance
High-Quality Aluminum Casting Parts: Precision Crafted for …
Aluminum casting is a manufacturing process that has gained immense popularity due to its versatility and superior performance. The use of high-quality aluminum casting parts has become increasingly prevalent across various industries, ranging from automotive to aerospace and beyond. These precision crafted components offer unparalleled strength, durability, and functionality, making...
Γιατί να επιλέξετε τη χύτευση με μαγνήσιο, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χύτευσης μαγνησίου
Why choose magnesium die casting, what are the advantages o…
Τα εξαρτήματα μαγνησίου χρησιμεύουν ως εξαιρετικά περιβλήματα για ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χύτευση από κράμα μαγνησίου για να φτιάξετε ένα αποτελεσματικό περίβλημα θερμικής απεικόνισης. Οι διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς είναι πάντα για ελαφρύτερα εξαρτήματα, επειδή τα ελαφρύτερα οχήματα απαιτούν λιγότερη ισχύ/καύσιμο για να λειτουργήσουν. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν μαγνήσιο...
CNC Machining Service: Precision Manufacturing at Your Fingertips
CNC Machining Service: Precision Manufacturing at Your Fing…
CNC machining service is a widely used manufacturing process that involves the use of computer-controlled machines to produce complex and accurate parts. CNC stands for Computer Numerical Control, which means that the machines are operated by a computer program that controls the movement of the cutting tools. This method of...
Understanding the Process of Machined Casting: A Comprehensive Guide
Understanding the Process of Machined Casting: A Comprehens…
Machined casting is a highly efficient and versatile manufacturing process that involves the production of complex components through the combination of casting and machining techniques. This comprehensive guide aims to provide a detailed understanding of the process, its advantages, and its applications.   1. Introduction to Machined Casting: Machined casting...