• Καλούπι χύτευσης τηλ0086-750-5616188
  • 13392089688+86 13392089688
  • sales@zhongmei-tech.comsales@zhongmei-tech.com
nbanner
Industry Information
 

Do you know the advantages of high precision magnesium alloy die castings?

    Date: 2022-1-7 Author:admin  

 

Compared with aluminum alloy and cast iron, magnesium alloy die casting has the advantages of light weight, good casting performance, good dimensional stability, easy processing, low scrap rate, good damping coefficient and large damping capacity. They are perfect for car production. At the same time, it has a broad application space in aerospace, portable computers, mobile phones, electrical appliances, sports materials and other fields.

 

 

1. What is magnesium alloy die-casting: Magnesium alloy die-casting is a product made of magnesium as raw material and high-performance lightweight structural materials. Its specific gravity is similar to that of the material, and its stiffness and strength are not lower than that of aluminum. It has strong anti-vibration, anti-electromagnetic, thermal insulation and electrical conductivity properties.

 

2. Advantages of high-precision magnesium alloy die casting

1). Magnesium alloy has low density, high strength and good rigidity. Currently, engineered magnesium alloys have lower densities. The stiffness of ordinary magnesium alloys is the same as that of cast aluminum alloys. The stiffness of magnesium alloys increases with thickness. Therefore, the stiffness of magnesium alloys increases with thickness. Therefore, it has good stiffness properties, which is very beneficial to the design of the overall part.

 

2).Magnesium alloys have good toughness and shock absorption properties. Under the action of external force, magnesium alloys are prone to large deformation. Suitable for one round of impact pieces. Magnesium alloys have high damping capacity and are ideal materials to avoid worker fatigue due to vibration and noise.

3).Magnesium alloy has low heat capacity, fast solidification speed and good die casting performance. Magnesium alloy is an excellent die casting material. Good fluidity and fast solidification. It can produce parts with smooth surface and sharp edges and corners to prevent over-shrinking and ensure dimensional errors. Due to the small heat capacity of magnesium alloys, the production efficiency can be increased by 40% to 50%, the casting size is stable, the precision is high, and the surface finish is good.

 

4).Magnesium alloys have excellent machinability. Of all common metals, magnesium alloys are easier to machine. The cutting speed is fast, the tool is cheap, and the tool consumption is low. Very smooth surfaces can be obtained using cutting fluids without grinding and polishing.

The advantages of magnesium alloy die castings have been introduced above. You can get to know them. If you have any questions and needs, you can contact us at any time!

Τελευταία νέα
Magnesium Thixomolding: A Revolutionary Solution for Lightweight and Strong Components
Magnesium Thixomolding: A Revolutionary Solution for Lightw…
As the world continues to push towards more sustainable and efficient solutions, the demand for lightweight and strong components has grown exponentially. The use of magnesium in the automotive, aerospace, and electronics industries has become increasingly popular due to its high strength-to-weight ratio, excellent castability, and low density. However, traditional...
Revolutionizing Pressure Die Casting with Cutting-Edge Die Coats
Revolutionizing Pressure Die Casting with Cutting-Edge Die …
Pressure die casting is a popular manufacturing process that is used to produce high-quality metal parts with complex shapes and intricate details. It involves injecting molten metal into a die cavity under high pressure and then cooling it to form a solid part. While this process is highly efficient and...
Creating a Precision Die Casting Mold
Creating a Precision Die Casting Mold
Precision die casting is a method of manufacturing parts with high accuracy and consistency. It involves the creation of a mold, which is used to cast the part in question. The mold is a critical component of the process, as it determines the shape and dimensions of the part. In...
Creating a Die Casting Mold: The Key to Precise and Efficient Manufacturing
Creating a Die Casting Mold: The Key to Precise and Efficie…
Die casting is a manufacturing process that involves injecting molten metal into a mold under high pressure. This process is widely used in the production of metal parts for various industries, including automotive, aerospace, and consumer goods. The quality and precision of the final product depend heavily on the design...
Η διαδικασία χύτευσης ενός τεμαχίου θα εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην αυτοκινητοβιομηχανία
The one-piece die casting process will be more and more app…
Η τεχνολογία χύτευσης ενός τεμαχίου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από την Tesla στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στην οικονομική έκθεση του πρώτου τριμήνου του 2020 (Απρίλιος 2020), εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ολοκληρωμένη χύτευση. Η Tesla ήταν πολύ καινοτόμος στη σκέψη της άμεσης αντικατάστασης της πίσω κάτω πλάκας με ένα κομμάτι χάλυβα. Tesla...
CNC machining China: Designing a High-Quality Die Casting Mold for Superior Results
CNC machining China: Designing a High-Quality Die Casting M…
Die casting is a popular manufacturing process that involves the use of a metal mold to produce a variety of products. The process involves the use of molten metal which is injected into the mold under high pressure. The mold is then cooled to form a solid product that is...
Aluminum Alloy Die Casting: The Top Choice for Precision Manufacturing
Aluminum Alloy Die Casting: The Top Choice for Precision Ma…
Introduction   Aluminum alloy die casting has become a popular choice for precision manufacturing because of its excellent mechanical properties, high dimensional accuracy, and cost-effectiveness. This manufacturing process involves the injection of molten aluminum alloy into a die under high pressure to create complex shapes with thin walls and intricate...
Magnesium Thixomolding: The Future of Lightweight and High-Performance Parts
Magnesium Thixomolding: The Future of Lightweight and High-…
Introduction   The automotive, aerospace, and electronics industries are always looking for new ways to enhance the performance of their products while also making them more lightweight. One of the most promising solutions is magnesium thixomolding, a high-pressure die-casting process that enables the production of complex, high-performance parts with exceptional...